Total Pageviews

Saturday, May 26, 2012

Materi Bahasa Sunda Kelas XI


BEWARA
Bewara (ind. Pengumuman) sarua jeung beja, wawaran, atawa embaran anu ditepikeun ku salah saurang jalma ka jalma loba. Tujuanana sangkan nu dibere beja teh apal kana naon-naon anu ditepikeun.
Bewara oge bisa disebut iklan, tapi anu disebutkeun iklan mah miboga ciri-ciri sejen nu leuwih husus, lantaran tujuanana sangkan leuwih bisa mincut hate batur, bisa ku caranepikeunana kaleuleuwihi (bombastis), sarta sifatna mangaruhan (persuasif).
Ciri-ciri beware
 1. Judul bewara;
 2. Aya jejer anu dibewarakeun;
 3. Aya eusi anu dibewarakeun, ngawengku ngaran kagiatan atawa barang anu dibewerakeun, tempat jeung waktu kagiatan, tujuan bewara.
Ciri-ciri IKLAN
 1. Aya judul iklan;
 2. Aya jejer anu diiklankeun;
 3. Kalimahna parondok;
 4. Kecap-kecap anu dipake leuwih jentre hartina;
 5. Sifatna mangaruhan (persuasif)
MIKAWERUH SASTRA LAGU
Istilah lagu leuwih dipikawanoh ti batan kawih atawa tembang. Rupa-rupa kawih kaayeunakeun. Upamana wae, kawih nu dijieun sarta dihaleuangkeun ku Doel Sumbang, Nining Meida, Dety Kurnia, Bungsu Bandung, jsb. Kawih anu bieu leuwih dipikawanoh ku istilah lagu. Saenyana anu dimaksud lagu nyaeta susunan nada anu dipidangkeun saalus-alusna nepi ka endah jeung genah kadengena.
Lagu disebut oge susunan wirahma (ritme), panjang pondokna atawa ajen (harga) nada. Lagu dipake oge pikeun turun-naekna, sarta panjang pondokna sora dina maca, tembang, jeung ngaji. Wangun ugeran, puisi atawa syair anu dipake midangkeun lalaguan, kawih, jeung tembang, (Indonesia: nyayian), disebut rumpaka. Rumpaka minangka katerangan tina tema atawa lagu. Anu dihaleuangkeun tadi kaasup kawih modern. Kawih modern anu nadana pentatonis disebut lagu pop. 
Istilah kawih diartikeun rakitan basa sabangsa dangding, sarta kawih mah henteu make patokan pupuh. Kawih mangrupa sekar anu kauger ku embat atawa tempo kalawan rumpaka atawa syair anu tangtu. Kawih biasana disusun ku ahli husus nu disebut panyanggi (Ind: komponis). Kawih sok dihaleuangkeun ku sinden atawa juru sekar, sarta biasana dipirig ku gamelan. Rupa-rupa kawih buhun atawa klasik saperti Mojang Priangan, Hariring Kuring, jsb. Seniman anu sok nyanggi kawih di antarana bae: Mang Koko, Nano S, Doel Sumbang, jsb.
Beda jeung lagu atawa kawih, aya oge nu disebut tembang. Tembang mangrupa seni sora lagu anu wirahmana bebas, tapi biasana sok kauger ku patokan pupuh. Tembang sok dipirig ku kacapi suling. Aya rupa-rupa tembang Sunda, di antarana bae: tembang beluk (nembangkeun wawacan), Cianjuran (ti Cianjur), Ciawian (ti Ciawi, Tasikmalaya), jeung Cigawiran (ti Cigawir, Limbangan Garut). Tembang umumna sok ngagunakeun patokan pupuh anu 17. Salian ti lagu/kawih atawa tembang aya oge nu disebut kakawihan, nyaeta lalaguan anu sok dihaleuangkeun ku barudak.
MINGPIN RAPAT
Rapat kaasup kana kagiatan komunikasi jeung interaksi sosial, disebut kagiatan komunikasi lantaran dina rapat aya pesen-pesen anu ditepikeun ku pamingpin rapat ka pamilon rapat. Jadi rapat nya eta babadamian pikeun ngarengsekeun hiji masalah dina organisasi. Dina rapat oge silih tempas omongan pikeun madungdengkeun eusi nu dirapatkeun.
TANGGUNG JAWAB PAMINGPIN RAPAT
 1. Ngajaga atawa miara lancarna diskusi;
 2. Ngalelempeng jalanna diskusi sangkan ngahontal tujuan nu dipiharep;
 3. Nampung jeung ngamalirkeun kahayang katut pamadegan pamilon diskusi;
 4. Nyieun kacindekan saheulaanan tina hasil diskusi;
 5. Ngarumuskeun hasil nu bisa ditarima ku sakumna pamilon.
Tatahar pikeun jadi panumbu catur anu alusPersiapan
 1. pribadi pikeun jadi panumbu catur (pamingpin rapat), di antarana:
              a) nyiapkeun bahan-bahan anu dipake pikeun ngatur diskusi;
              b) miboga gambaran anu jentre ngeunaan sasaran atawa hasil tina diskusi;
              c) siap nyanghareupan sagala hal nu bakal kajadian, upamana aya beda pamadegan.
 .2.  Persiapan keur nyanghareupan pamilon (audien), di antarana:
             a) komunikasi anu alus jeung pamilon;
             b) mikawanoh watek (karakteristik) umum para pamilon samemehna; jeung
           c) alusna mah aya hubungan anu loma (akrab) samemeh diskusi lumangsung.

HAL-HAL ANU KUDU DITITENAN UPAMA JADI PANUMBU CATUR
 1. Panumbu catur perlu merhatikeun tata cara sopan santun protokoler hiji daerah;
 2. Omongan panganteur kana kagiatan diskusi alusna mah singget tapi jentre (jelas;
 3. Perlu miboga sikep objektif tur tumarima (terbuka) ka sakur pamilon;
 4. Kudu bisa jadi panengah pamilon nu patorog-torog ku cara nu alus sarta bisa mangaruhan (persuasif);
 5. Omongan panumbu catur bisa ditarima ku para pamilon.
 Mikawanoh istilah organisasi
 1. Pupuhu: ketua atawa kepala;
 2. Girang serat: sekretaris atawa juru tulis;
 3. Panata harta: bendahara;
 4. Pangaping: pembimbing
 5. Papayung: pelindung
 6. Notulen: jalma nu sok nuliskeun lumangsungna rapat;
 7. Sekretariat: alamat (kantor) organisasi;
 8. Panata calagara: panitia acara;
 9. Komite: panitia atawa sawatara jalma anu dipapancenan ngalaksanakeun putusan pamarentah, putusan rapat, jsb.
 10. Lembaga: badan atawa pakumpulan (organisasi) nu maksudna nalungtik salah sahiji widang pangaweruh katut usaha ngamekarkeunana;
 11. Seksi acara: pangurus dina organisasi nu kapapancenan nguruskeun acara;
 12. Seksi angkang-ingking: pangurus widang nu nguruskeun transportasi jeung akomodasi;
 13. Seksi humas: pangurus dina organisasi nu kapapancenan nguruskeun hubungan jeung masarakat;
 14. Seksi kasenian: pangurus dina organisasi nu kapapancenan nguruskeun widang kasenian;
 15. Seksi konsumsi: pangurus dina organisasi nu kapapancenan nguruskeun konsumsi;
 16. Yayasan: badan atawa organisasi anu disahkeun ku notaris pikeun ngalaksanakeun tujuan sosial, saperti ngadegkeun sakola, jsb.
CARPON
Carpon nyaeta karangan rekaan (fiksi) dina wangun lancaran (prosa) anu wangunna pondok. Galur caritana relatif basajan lantaran jumlah caritana henteu rea, museur kana hiji kajadian utama. Palakuna oge ukur dua atawa tilu urang. Ku lantaran kitu, carita pondok mah ukuran caritana oge pondok , sarta caritana nyaritakeun kahirupan sapopoe.
CIRI-CIRI CARPON
1.      Sumebarna sacara tinulis;
2.      Wangunna relatif  pondok;
3.      Palakuna teu pati loba;
4.      Galurna basajan;
5.      Dipikanyaho anu nulis atawa ngarangna;
6.      Eusina mangrupa rekaan tina realitas kahirupan sapopoe.
RIWAYAT HIRUP
          Nya éta karangan anu eusina nyaritakeun kajadian atawa peristiwa dina runtuyan waktu. Aya dua rupa riwayat hirup, nya éta autobiografi jeung biografi. Autobiografi nya éta riwayat hirup anu nepikeunana pribadi sorangan, biasana ngagunakeun sesebutan jalma ka hiji “kuring”. Ari biografi nya éta riwayat hirup anu nepikeunana jalma lian, biasana ngagunakeun jalma ka tilu “manéhna”. Hal-hal anu kudu aya dina riwayat hirup, di antarana:
 1. Ngaran lengkep;
 2. Tempat, tanggal, bulan, jeung taun dilahirkeun;
 3. Ngaran kolot (indung jeung bapa);
 4. Pangalaman atikan atawa sakola jeung taun lulusna;
 5. Pangalaman gawé, ti mimiti nepi ka disusuna riwayat hirup;
 6. Kagiatan nu diiluan dina organisasi, kagiatan kamasarakatan, jsb;
 7. Karya-karya anu kungsi dijieun;
 8. Pangajén (penghargaan) anu kungsi ditarima.

Pancakaki nya éta pernahna jalma ka jalma lian anu sakulawarga atawa baraya.


Jenis-jenis Fungsi Matematika


Jenis-jenis fungsi
1.        Fungsi injektif

Fungsi f: A → B disebut fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sebarang a1 dan a2   dengan a1 tidak sama dengan a2berlaku f(a1) tidak sama dengan f(a2). Dengan kata lain, bila a1 = a2 maka f(a1) sama dengan f(a2).
Fungsi injektif (satu-satu)


2.         Fungsi surjektif

Fungsi f: A → B disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sebarang b dalam kodomain B terdapat paling tidak satu adalam domain A sehingga berlaku f(a) = b. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya (range).
Fungsi surjektif (onto)


3.             Fungsi bijektif
Fungsi f: A → B disebut disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sebarang b dalam kodomain B terdapat tepat satu a dalam domain A sehingga f(a) = b, dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah sekaligus injektif dan surjektif.
Fungsi bijektif (korespondensi satu-satu)
Suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu.

4.             Fungsi Invers
Misalkan f : A ® B
Bila b Î B, maka invers dari elemen b (dinyatakan dengan f-1 (b)) adalah elemen A yang mempunyai pasangan b, atau
f-1 (b) = {x ½ x Î A, f(x) = b}
Jika f adalah fungsi dari A ® B, maka f mempunyai fungsi invers f-1 :A® B jika dan hanya jika f adalah one one onto / bijektif / korespondensi 1-1

ket :
f : y = f(x)
cara mencari fungsi invers
f-1 : x = f(y) ® nyatakan x dalam y
TEOREMA
f : A ® B dan f-1 : B ® A
f-1 o f : A ® A : fungsi indentitas di A
   f    f-1         
A ® B ® A
  (f-1 o f)
f o f-1 : B ® B : fungsi identitas di B
  f-1   f
B ® A ® B
 (f o f-1)
contoh: Diketahui f: R ® R
f(x) = 2x - 3

Tentukan f-1 (x) !

Jawab:

f one one onto
sehingga f mempunyai invers
misalkan y = image dari x
y = f(x)
y = 2x-3 (yang berarti x = f-1(y))
x = (y+3)/2
f-1(x) = (x+3)/2

5.        Fungsi Komposisi
 Suatu Fungsi f dengan daerah asal Df dan daerah hasil Rf dan fungsi g dengan daerah asal Dg dan daerah hasil Rg untuk “f komposisi g” dilambangkan f o g = {(x,y) | x ε Dg, y ε Rdan y = f(g(x))} dimana Dg ∩ R≠ Ø .
Contoh :
f(x) = 2x + 5 dan g(x) = x2 – 1,  maka
f o g (x) = 2 (x2 – 1) + 5 = 2x2 – 2 + 5 = 2x+ 3
g o f (x) = (2x+5)2 – 1 = 4x2 + 20x + 25 – 1 = 4x2 + 20x + 24
Kata kunci :
#  f o g (x) artinya untuk setiap variable fungsi f disubtitusikan dengan fungsi g(x)
#  g o f (x) artinya untuk setiap variable fungsi g disubtitusikan dengan fungsi f(x)

6.        Fungsi  Eksponensial
Salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya, fungsi ini ditulis dengan notasi exp(x) atau ex, dimana e adalah basis logaritma natural yang kira-kira sama dengan 2.71828183.
Fungsi eksponensial (merah) terlihat hampir mendatar horizontal (naik secara sangat perlahan) untuk nilai x yang negatif, dan naik secara cepat untuk nilai x yang positif.
Sebagai fungsi variabel bilangan real x, grafik ex selalu positif (berada di atas sumbu x) dan nilainya bertambah (dilihat dari kiri ke kanan). Grafiknya tidak menyentuh sumbu x, namun mendekati sumbu tersebut secara asimptotik. Invers dari fungsi ini, logaritma natural, atau ln(x), didefinisikan untuk nilai x yang positif.
Secara umum, variabel x dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks, ataupun objek matematika yang lain
Contoh:
7.        Fungsi Linier
fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat satu. Sesuai namanya, setiap persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus.
Bentuk umum persamaan linier adalah :
y = a + bx
dimana a adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal y, sedangkan b adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan.
Misalkan diketahui titik A(2,3) dan titik B(6,5), maka persamaan liniernya:
4y -12 = 2x – 4, 4y = 2x+ 8 , y = 2 + 0,5 x
Cara koordinat-lereng
Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat (x1,y1) dan lereng garisnya b, maka persamaan liniernya adalah :
Contoh Soal :
Andaikan diketahui bahwa titik A(2,3) dan lereng garisnya adalah 0,5 maka persamaan linier yang memenuhi kedua persamaan kedua data ini adalah
8.        Fungsi kuadrat
Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) = ax2 + bx + c, dengan a ≠ 0
Sumbu simetri : x = -b/(2a)
Nilai maksimum y = -D/(4a), hanya berlaku jika a < 0
Nilai minimum y = -D/(4a), hanya berlaku jika a > 0
Koordinat titik puncak (-b/(2a), -D/(4a))
Menyusun fungsi kuadrat
1. Fungsi kuadrat yang melalui titik (a, 0) dan (b, 0) adalah
y = a(x - a)(x - b)
2. Fungsi kuadrat yang memiliki koordinat puncak (a, b) adalah
y - b = a(x - a)2
Sifat-sifat koefisien fungsi kuadrat :
a> 0 è parabola membuka ke atas
a < 0 è parabola membuka ke bawah
c > 0 è parabola memotong sumbu y positif
c < 0 è parabola memotong sumbu y negatif
c = 0 è parabola melalui (0, 0)
Diskriminan , D = b2 – 4ac
D > 0 parabola memotong sumbu x di dua titik
D = 0 parabola menyinggung sumbu x
D < 0 parabola tidak memotong sumbu x
Contoh:
Carilah nilai maksimum dan minimum dari f(x,y) = 2x + Sy
dengan syarat : x + 2y 
£ 4
                      x- y
£ 4
                      x 
³ 1
                      y 
³ -1

Langkah :
® Buatlah poligonalnya dan tentukan titik ekstrimnya.
   Sesuai dengan contoh sebelumnya titik ekstrimnya adalah
   A(1,-1) ; B(3,-1) ; C(4,0) ; D(1, 3/2 )
®Hitung nilai f(x,y) = 2x + 5y pada masing-masing titik ekstrimnya

f(A) = f(1,-1) = 2(1) + 5(-1) = -3
f(B) = f(3,-1) = 2(3) + 5(-1) = 1
f(C) = f (4, 0) = 2(4) + 5(0) = 8
f(D) = f (1, ; ) = 2(1) + 5( 3/2 ) = 9 1/2

Maka f(x,y) = 2x + Sy dengan batasan di atas mempunyai
- Nilai maksimum = 9  1/2 yang dicapai pada titik D (1, 3/2). 
- Nilai minimum = -3 yang dicapai pada titik A (1,-1).

9.    Fungsi limit
Limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis, tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu.
Suatu fungsi memetakan keluaran f(x) untuk setiap masukan x. Fungsi tersebut memiliki limit L pada titik masukan p bila f(x) "dekat" pada L ketika x dekat pada p. Dengan kata lain, f(x) menjadi semakin dekat kepada L ketika x juga mendekat menuju p. Lebih jauh lagi, bila f diterapkan pada tiap masukan yang cukup dekat padap, hasilnya adalah keluaran yang (secara sembarang) dekat dengan L. Bila masukan yang dekat pada p ternyata dipetakan pada keluaran yang sangat berbeda, fungsif dikatakan tidak memiliki limit.